Trang chủ » Trại hè Hùng Vương Điều lệ Trại Hè Hùng Vương

 

ĐIỀU LỆ

Trại hè Hùng Vương

 

Chương I

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên hoạt động: TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Trại hè Hùng Vương là hoạt động giao lưu gữa các trường THPT chuyên   khu vực Trung du-Miền núi phía bắc và trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện tham gia, nhằm đạt được các mục đích sau:

1. Bồi dưỡng và phát triển năng khiếu cho học sinh về môn chuyên cho một số học sinh đạt kết quả xuất sắc của các trường thành viên.

2. Tăng cường sự hiểu biết về văn hoá xã hội vùng miền cho học sinh qua các hoạt động của trại hè, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; rèn luyện cho học sinh kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp xã hội, gắn lý thuyết với thực tiễn xã hội ở địa phương và đất nước.

3. Bồi dưỡng và nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động xã hội cho giáo viên các trường thành viên qua các hoạt động của trại hè.

4. Tăng cường trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm và các nguồn lực khác giữa các trường thành viên nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi và hoạt động giáo dục toàn diện đối với các trường thành viên tham gia trại hè.

          Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trại hè

          1. Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thăm quan học tập đối với học sinh và giáo viên các trường tham gia trại hè.

2. Tổ chức thi Olympic các môn học cho học sinh.

3. Tổ chức các semina bộ môn giữa các giáo viên tham gia trại hè.

4. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho học sinh tham gia trại hè.

5. Tư vấn việc trao đổi, hỗ trợ nguồn lực giữa các trường thành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 


Chương II

TỔ CHỨC TRẠI HÈ

Điều 4. Ban tổ chức trại hè

          Ban tổ chức Trại hè Hùng Vương có 05 thành viên gồm 01 trưởng ban và 04 phó trưởng ban ban, trong đó có 03 phó trưởng ban phụ trách các lĩnh vực chuyên môn, hoạt động giao lưu văn hóa và tài chính của trại hè đồng thời mỗi năm có 01 phó trưởng ban thường trực là hiệu trưởng trường đăng cai tổ chức trại hè.

1. Trưởng ban tổ chức: Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hùng Vương.

2. Các Phó Trưởng ban:

          a) Hiệu trưởng trường đăng cai - Phó trưởng ban trường trực.

          b) Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc - Phó trưởng ban.

c) Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ tỉnh Hòa Bình - Phó trưởng ban.

d) Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành tỉnh Yên Bái - Phó trưởng ban.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban tổ chức

Ban tổ chức có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và điều hành các hoạt động của trại hè, tổ chức đánh giá kết quả các hoạt động của trại hè và đề ra các giải pháp phù hợp và mang lại hiệu quả cao hơn cho tại hè.

Liên hệ chặt chẽ với Hội đồng cố vấn khoa học trong các hoạt động của trại hè; là trung tâm của sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các trường tham gia trại hè.

Củng cố, phát triển lực lượng tham gia trại hè, quyết định việc chấp nhận sự tham gia của trường mới trên cơ sở sự tự nguyện của các trường trong phạm vi các tỉnh khu vực Trung du-Miền núi phía bắc.

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban tổ chức

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của các lần tổ chức trại hè.

b) Liên hệ và thông báo các thông tin về tổ chức và hoạt động của trại hè hàng năm cho các trường tham gia.

c) Liên hệ với Hội đồng cố vấn khoa học của trại hè trong các kỳ tổ chức để phối hợp thực hiện theo kế hoạch.

d) Chủ trì các cuộc họp của Ban tổ chức trại hè.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó trưởng ban thường trực

a) Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh cho trại hè, đảm bảo hoạt động của trại hè diễn ra đúng kế hoạch, an toàn và có chất lượng; chủ động báo cáo với lãnh đạo địa phương về kế hoạch hoạt động của trại hè tại địa phương.

b) Chuẩn bị hồ sơ thi Olympic trên cơ sở báo cáo của các trường thành viên; chủ động lực lượng giáo viên coi thi Olympic; chủ động chương trình giao lưu văn hoá của trại hè sau khi thông qua ban tổ chức trại hè.

c) Chuẩn bị huy chương, giấy khen cho trại hè.

d) Tổ chức tiếp đón và bố trí điều kiện làm việc của các giáo sư trong Hội đồng cố vấn khoa học của trại hè.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó trưởng ban chuyên môn

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch và điều hành các hoạt động chuyên môn của trại hè.

b) Nghiên cứu, đề xuất nội dung, chương trình hoạt động chuyên môn của trại hè bảo đảm hiệu quả của hoạt động chuyên môn.

c) Trực tiếp làm việc với Hội đồng cố vấn khoa học về các nội dung chuyên môn của trại hè, báo cáo để thống nhất trong Ban tổ chức.

d) Đánh gía kết quả hoạt động chuyên môn của trại hè.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác của trại hè khi cần thiết.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó trưởng ban tài chính

a) Chủ động xây dựng kế hoạch tài chính của trại hè, các chế độ thanh toán trong mỗi trại hè.

b) Tìm nguồn và liên hệ với các nhà tài trợ cho trại hè thực hiện công tác tài trợ của các nhà tài trợ.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác của trại hè khi cần thiết.

5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó trưởng ban hoạt động giao lưu văn hoá

a) Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động văn hoá của trại hè

b) Tham mưu, phối hợp với trường đăng cai tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hoá của trại hè.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác của trại hè khi cần thiết.

Điều 6. Tổ Thư ký

1. Thành phần của tổ thư ký:

a) Tổ trưởng tổ thư ký: Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

b) Tổ phó tổ thư ký: Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ tỉnh Hòa Bình

c) Các ủy viên:

- Trường đăng cai tổ chức

- Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

- Trường THPT Chuyên Bắc Giang.

- Trường THPT Chuyên Lạng Sơn.

2. Tổ thư ký có các nhiệm vụ sau:

a) Giúp Ban tổ chức ghi chép các biên bản, chuẩn bị tài liệu cho các hoạt động của trại hè.

b) Tập hợp, thống kê các kết quả của trại hè.

c) In ấn giấy chứng nhận và các tài liệu khác của trại hè.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác của trại hè khi cần thiết.

Điều 7. Tổ bộ môn

Trong mỗi kỳ trại hè, Ban tổ chức sẽ chỉ định các trường làm tổ trưởng bộ môn luân phiên; trưởng ban tổ chức sẽ quyết định tổ trưởng bộ môn các tổ vào kỳ họp trù bị.

          Điều 8. Hội đồng cố vấn khoa học

1. Chủ tịch hội đồng: GS TSKH Nguyễn Văn Mậu - Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học KHTN Đại học quốc gia Hà Nội - Phó Chủ tịch Hội toán học Việt Nam, Chủ tịch Hội toán học Hà Nội.

2. Phó Chủ tịch: GS TS Trần Đăng Suyền - Phó Hiệu trưởng trường Đại học sư phạm Hà Nội.

3. Các ủy viên hội đồng cố vấn khoa học: Ban tổ chức mời các nhà khoa học , các chuyên gia đầu ngành bộ môn tham gia.

Hội đồng cố vấn khoa học thực hiện cố vấn các nội dung hoạt động khoa học của trại hè, tham gia bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và học sinh các trường tham gia trại hè.

Điều 9. Địa điểm tổ chức trại hè

1. Trại hè Hùng Vương được tổ chức mỗi năm một lần chính thức tại một trường thành viên trên cơ sở các trường đăng cai tổ chức và được sự thống nhất của Ban tổ chức, trên nguyên tắc các trường đăng cai luôn phiên và khi có đủ điều kiện về cơ sở vật chất.

2. Trước mỗi lần tổ chức trại hè, có một kỳ họp trù bị tại một trường thành viên trên cơ sở các trường đăng cai tổ chức và được sự thống nhất của Ban tổ chức, trên nguyên tắc các trường đăng cai luôn phiên và khi có đủ điều kiện về cơ sở vật chất.

Điều 10. Thời gian tổ chức trại hè

1. Kỳ họp trù bị sẽ tiến hành vào cuối tháng 3 hàng năm, ngày cụ thể sẽ được  Ban tổ chức quyết định ngay sau khi kết thúc trại hè lần trước đó.

2. Trại hè chính thức sẽ được tổ chức trong ba ngày vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 hàng năm; ngày chính thức được Ban tổ chức quyết định vào phiên họp trù bị trên cơ sở thống nhất giữa Ban tổ chức với Hội đồng cố vấn khoa học và các trường thành viên.

3. Lịch làm việc của các trường thành viên:

Từ 10/7 đến 15/7 hàng năm, các trường thành viên gửi về trường đăng cai qua hòm thư điện tử các tài liệu sau đây:

a)     Danh sách giáo viên và học sinh tham gia trại hè.

b) Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh và giáo viên tại trại hè do một số trường đã được phân công thực hiện tại kỳ họp trù bị.

c) Đề thi và hướng dẫn giải của tất cả các môn tham gia trại hè.

Toàn bộ tài liệu được chế bản bằng Microsoft Word với font Times           New roman cỡ chữ 14. Riêng đề thi cần gửi thêm bản in có đóng dấu của trường thành viên và gửi qua đường bưu điện.

4. Lịch làm việc của trường đăng cai:

a) Trước trại hè 1 tháng, trường đăng cai báo cáo lãnh đạo địa phương về kế hoạch hoạt động của và chuẩn bị các công việc cần thiết theo nhiệm vụ được qui định tại khoản 2 điều 5.

b) Trước trại hè 03 ngày, trường đăng cai thành lập Hội đồng biên tập các đề thi để chuẩn bị in tập Tuyển tập các đề thi Olympic môn…, gồm đề thi và hướng dẫn giải, mỗi đề thi ghi rõ tên trường giới thiệu.

c) Trước trại hè 01 ngày, trường đăng cai thành lập hội đồng ra đề thi cho tất cả các môn thi.

Điều 11. Số môn học, số giáo viên và số học sinh tham gia trại hè

a) Số môn học: Ban tổ chức sẽ quyết định số môn tham gia trại hè trên cơ sở sự thống nhất giữa các trường thành viên tại kỳ họp trù bị.

b) Số giáo viên tham gia trại hè: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn có môn học tham gia trại hè, giáo viên giảng dạy môn học tham gia trại hè.

c) Số học sinh: Mỗi môn học có 06 học sinh tham gia gồm 03 học sinh khối 10 và 03 học sinh khối 11.

Điều 12. Kinh phí của trại hè

1. Kinh phí chung của trại hè do các trường thành viên đóng góp và sự tài trợ của các tổ chức, cá nhận.

2. Trường đăng cai có trách nhiệm lo nơi ở và sinh hoạt cho các thành viên Hội đồng cố vấn khoa học và các chi phí khác.

3. Các trường thành viên tự chịu trách nhiệm về kinh phí đi lại, ăn ở của đoàn tại nơi tổ chức trại hè.

Điều 13. Quan hệ giữa Trại hè Hùng Vương và nơi tổ chức trại hè

Trường đăng cai chịu trách nhiệm báo cáo với các cấp lãnh đạo địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo sở tại để nhận được sự quan tâm, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các hoạt động của trại hè.

 

Chương III

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠI HÈ

Điều 14. Thi Olympic học sinh

          1. Mỗi kỳ tổ chức trại hè, học sinh sẽ được làm một bài thi Olympic dưới hình thức thi viết.

2. Đề thi do trường đăng cai thực hiện, mỗi đề thi được tiến hành bằng cách chọn không quá một câu (bài) trong một đề thi giới thiệu của của các đề do các trường thành viên gửi đến cho đến khi đủ các câu của đề thi theo cấu trúc của đề thi môn đó.

(Các câu được chọn trong các đề giới thiệu được phép điều chỉnh, bổ xung nếu cần thiết nhưng phải bảo đảm được nội dung cơ bản của câu đó).

          3. Giáo viên coi thi là giáo viên của trường đăng cai.

          4. Giáo viên chấm thi là các giáo viên của các trường thành viên, Ban tổ chức sẽ chọn mỗi trường không quá 01 giáo viên tham gia chấm.

          5. Việc ra đề, coi thi, chấm thi được thực hiện theo Qui chế thi chọn học sinh giỏi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Điều 15. Bồi dưỡng chuyên môn

1. Bồi dưỡng kiến thức nâng cao cho học sinh qua các bài giảng của các Giáo sư trong Hội đồng cố vấn.

2. Bồi dưỡng kiến thức nâng cao cho học sinh qua các bài giảng của các giáo viên các trường thành viên. Mỗi mỗi môn học có 2 chuyên đề bồi dưỡng kiến thức nâng cao cho học sinh; nội dung bồi dưỡng và người thực hiện đã được thảo luận và thống nhất tại kỳ họp trù bị.

3. Tổ chức semina giữa các giáo viên tham gia trại hè, trao đổi tài liệu và các kinh nghiệm trong công tác chuyên môn.

Điều 16. Hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ

1. Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa các trường tham gia trại hè.

2. Tổ chức tham quan khu di tích lịch sử, văn hóa, cơ sở giáo dục, danh lam thắng cảnh của nơi tổ chức trại hè.

          Điều 17. Khen thưởng

1. Hình thức khen: Học sinh tham gia trại hè sẽ được nhận Giấy chứng nhận tham gia trại hè và Huy chương của trại hè.

2. Cơ cấu khen :

a) Giấy chứng nhận: Toàn bộ học sinh tham gia trại hè đều được nhận giấy chứng nhận tham gia trại hè.

b) Huy chương trại hè: Khoảng 80% số học sinh dự trại hè được nhận huy chương, trong đó :

- Huy chuơng Vàng: 15%.

- Huy chuơng Bạc: 40%.

- Huy chương Đồng: 45%.

3. Hình thức thưởng: Bằng tiền; mức thưởng tùy thuộc vào kinh phí của trại hè năm đó.

Điều 18. Sản phẩm của trại hè:

Sản phẩm của trại hè sau mỗi lần tổ chức gồm:

1. Các chuyên đề chuyên môn bồi dưỡng học sinh tại trại hè và các chuyên đề semina của trại hè.

2. Các đề thi Olympic bộ môn của trại hè.

3. Danh sách học sinh đạt huy chương, giấy khen của trại hè.

 

 

                                                            Việt Trì, ngày 20 tháng 4 năm 2011

       TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

 

 

            Hoàng Văn Cường

Người Gửi: Admin vào 25/05/2012 10:12
Các tin khác