Trang chủ » Tuyển sinh THPT chuyên THÔNG BÁO Tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương năm học 2014 - 2015

UBND TỈNH PHÚ THỌ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 614/TB-SGD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 22  tháng 4 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông

Chuyên Hùng Vương năm học 2014 - 2015

 


         

Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT, ngày 15/02/2012  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo  tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương năm học 2014 - 2015 như sau:

1. Địa bàn tuyển sinh

Trường Trung học phổ thông (THPT) Chuyên Hùng Vương chỉ tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú trong địa bàn tỉnh Phú Thọ, việc giải quyết để học sinh từ tỉnh khác đăng ký dự tuyển phải được Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, quyết định.

2. Quy mô tuyển sinh

Tuyển sinh 10 lớp chuyên (mỗi môn chuyên 01 lớp) gồm: Chuyên Toán, chuyên Tin học, chuyên Vật lí, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học, chuyên Ngữ văn, chuyên Lịch sử, chuyên Địa lí, chuyên Tiếng Pháp, chuyên Tiếng Anh và 02 lớp không chuyên.

3. Phương thức tuyển sinh

Thi tuyển

4. Thời gian thi

Tổ chức trong 03 ngày, dự kiến từ ngày 16/6/2014 đến ngày 25/6/2014.

          Lịch cụ thể và những nội dung liên quan về tuyển sinh vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương năm học 2014-2015 thực hiện theo quy chế của Bộ GD&ĐT và các quy định hiện hành.

          Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương, các phòng GD&ĐT biết, phổ biến rộng rãi đến học sinh lớp 9 và những học sinh đã tốt nghiệp THCS (có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương năm học 2014-2015) trên các phương tiện thông tin đại chúng biết và thực hiện.

  Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để báo cáo);                      

- Ông Hà Kế San, PCT UBND tỉnh (để báo cáo);

- GĐ và các PGĐ Sở GD&ĐT;

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Phú Thọ (để phối hợp);

- Các phòng GD&ĐT, các trường THPT

- Các trường PTDTNT tỉnh, huyện            (để thực hiện);

- Phòng GDTrH, KT&KĐCLGD, KHTC

- Website Sở GD&ĐT;

- Lưu: GDTrH, VP.        

GIÁM ĐỐC

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

    Lê Xuân Trường

 

 

Người Gửi: Admin vào 23/04/2014 23:19

GỬI Ý KIẾN CỦA BẠN:

Các tin khác