Trang chủ » THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 12/08/2013

 

 

 

Lớp

10T1

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Toan

Hoa hoc

Toan

GDCD

Toan

2

Sinh hoat

Toan

Sinh vat

Toan

Van hoc

Toan

3

Toan

Tin hoc

Dia ly

Vat ly

Ngoai ngu

Ngoai ngu

4

Hoa hoc

Vat ly

KTNN

Ngoai ngu

Vat ly

Lich su

5

Tin hoc

Van hoc

Lich su

Dia ly

Hoa hoc

Van hoc

Buổi chiều

 

 

 

 

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

4

 

The duc

 

 

 

 

5

 

The duc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

10T2

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Tin hoc

Hoa hoc

Dia ly

Lich su

Lich su

2

Sinh hoat

GDCD

Dia ly

Vat ly

Van hoc

Ngoai ngu

3

Toan

Ngoai ngu

Sinh vat

Tin hoc

Van hoc

Van hoc

4

Toan

Toan

Ngoai ngu

Toan

Hoa hoc

Toan

5

Vat ly

Hoa hoc

KTNN

Toan

Vat ly

Toan

Buổi chiều

 

 

 

 

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

4

 

The duc

 

 

 

 

5

 

The duc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

10L

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Vat ly

Toan

Hoa hoc

Van hoc

Vat ly

2

Sinh hoat

Sinh vat

Toan

Dia ly

Lich su

Vat ly

3

Van hoc

Hoa hoc

Ngoai ngu

GDCD

Dia ly

Van hoc

4

Toan

Tin hoc

Lich su

Vat ly

KTNN

Toan

5

Toan

Ngoai ngu

Hoa hoc

 

Tin hoc

Ngoai ngu

Buổi chiều

 

 

 

 

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

4

 

The duc

 

 

 

 

5

 

The duc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

10H

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Toan

Dia ly

Ngoai ngu

Vat ly

Hoa hoc

2

Sinh hoat

Toan

Tin hoc

Ngoai ngu

Toan

Hoa hoc

3

Van hoc

GDCD

Toan

Lich su

Lich su

Sinh vat

4

Vat ly

Ngoai ngu

Toan

KTNN

Hoa hoc

Van hoc

5

Hoa hoc

Tin hoc

Vat ly

 

Dia ly

Van hoc

Buổi chiều

 

 

 

 

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

4

 

 

 

The duc

 

 

5

 

 

 

The duc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

10S

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Lich su

Lich su

GDCD

Ngoai ngu

Van hoc

2

Sinh hoat

Ngoai ngu

Ngoai ngu

Hoa hoc

Toan

Vat ly

3

Vat ly

KTNN

Toan

Dia ly

Toan

Hoa hoc

4

Dia ly

Tin hoc

Toan

Sinh vat

Tin hoc

Sinh vat

5

Toan

Hoa hoc

Sinh vat

Van hoc

Van hoc

 

Buổi chiều

 

 

 

 

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

4

 

 

The duc

 

 

 

5

 

 

The duc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

10TIN

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Hoa hoc

Ngoai ngu

KTNN

Lich su

Vat ly

2

Sinh hoat

Lich su

Vat ly

Toan

Ngoai ngu

Van hoc

3

Ngoai ngu

Vat ly

Tin hoc

Toan

Hoa hoc

Van hoc

4

Van hoc

GDCD

Dia ly

Dia ly

Toan

Sinh vat

5

Hoa hoc

 

Toan

Tin hoc

Tin hoc

Toan

Buổi chiều

 

 

 

 

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

4

The duc

 

 

 

 

 

5

The duc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

10V

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Van hoc

Van hoc

Van hoc

KTNN

Van hoc

2

Sinh hoat

Tin hoc

Van hoc

The duc

Hoa hoc

Van hoc

3

Van hoc

Ngoai ngu

Tin hoc

Vat ly

Vat ly

The duc

4

Ngoai ngu

Toan

Hoa hoc

Ngoai ngu

Lich su

GDCD

5

Dia ly

Toan

Dia ly

Sinh vat

Toan

Lich su

4

 

 

 

 

The duc

 

5

 

 

 

 

The duc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

10SU

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Tin hoc

Lich su

Dia ly

Van hoc

Sinh vat

2

Sinh hoat

Dia ly

The duc

KTNN

The duc

Hoa hoc

3

Vat ly

Toan

Hoa hoc

Tin hoc

Toan

Lich su

4

Van hoc

Ngoai ngu

Ngoai ngu

Vat ly

Toan

Van hoc

5

Van hoc

GDCD

Ngoai ngu

Van hoc

Lich su

Dia ly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

10D

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Ngoai ngu

The duc

Van hoc

Van hoc

Lich su

2

Sinh hoat

Van hoc

Hoa hoc

The duc

Sinh vat

Van hoc

3

GDCD

Van hoc

Ngoai ngu

Toan

Ngoai ngu

Toan

4

Dia ly

Tin hoc

Dia ly

Dia ly

Tin hoc

Toan

5

Hoa hoc

Vat ly

Dia ly

KTNN

Vat ly

Lich su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

10A1

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Ngoai ngu

Ngoai ngu

Ngoai ngu

Sinh vat

Hoa hoc

2

Sinh hoat

Ngoai ngu

Lich su

Ngoai ngu

Vat ly

Ngoai ngu

3

Toan

KTNN

Vat ly

Van hoc

Van hoc

Ngoai ngu

4

GDCD

Toan

Hoa hoc

Lich su

Toan

Van hoc

5

Dia ly

Tin hoc

Tin hoc

Dia ly

Toan

Van hoc

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

4

The duc

 

 

 

 

 

5

The duc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

10A2

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Ngoai ngu

Toan

Ngoai ngu

Tin hoc

Ngoai ngu

2

Sinh hoat

Ngoai ngu

Vat ly

Tin hoc

Lich su

Dia ly

3

Toan

KTNN

Ngoai ngu

Van hoc

Van hoc

Sinh vat

4

Toan

Hoa hoc

Ngoai ngu

Van hoc

GDCD

Van hoc

5

Ngoai ngu

Dia ly

Lich su

Vat ly

Toan

Hoa hoc

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

4

 

 

 

The duc

 

 

5

 

 

 

The duc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

10P

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Van hoc

Vat ly

Lich su

Toan

Dia ly

2

Sinh hoat

Hoa hoc

Toan

Van hoc

Toan

Ngoai ngu

3

Hoa hoc

Ngoai ngu

Toan

Dia ly

KTNN

Ngoai ngu

4

Tin hoc

Ngoai ngu

Ngoai ngu

GDCD

Van hoc

Hoa hoc

5

Vat ly

Lich su

Ngoai ngu

Tin hoc

Ngoai ngu

Sinh vat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

4

 

 

 

 

The duc

 

5

 

 

 

 

The duc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

10K1

 

 

 

 

 

Cã t¸c dông tõ ngµy

12/08/2013

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Dia ly

Hoa hoc

Toan

Vat ly

Toan

2

Sinh hoat

Van hoc

Tin hoc

Toan

Ngoai ngu

Toan

3

Ngoai ngu

Van hoc

The duc

Hoa hoc

Toan

Vat ly

4

Dia ly

Lich su

Vat ly

The duc

KTNN

Hoa hoc

5

Van hoc

Ngoai ngu

Sinh vat

Lich su

Tin hoc

GDCD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

10K2

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

The duc

Ngoai ngu

The duc

Toan

Van hoc

2

Sinh hoat

Vat ly

Hoa hoc

Ngoai ngu

Tin hoc

Sinh vat

3

Ngoai ngu

Ngoai ngu

KTNN

Ngoai ngu

GDCD

Hoa hoc

4

Lich su

Dia ly

Lich su

Van hoc

Van hoc

Dia ly

5

Tin hoc

Toan

Toan

Toan

Van hoc

Vat ly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

11T1

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Van hoc

Vat ly

Toan

Toán 1

Van hoc

2

Sinh hoat

Toan

Hoa hoc

Toan

Sinh vat

Van hoc

3

Toán 1

Sinh vat

Dia ly

Vat ly

Tin hoc

Ngoai ngu

4

Hoa hoc

Hoa hoc

Toan

Ngoai ngu

Vat ly

Toán 1

5

Ngoai ngu

KTCN

Van hoc

Lich su

GDCD

 

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

3

 

NghềPT

 

 

 

 

4

 

NghềPT

 

The duc

 

 

5

 

NghềPT

 

The duc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

11T2

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Toán 1

Toán 1

Vat ly

Toan

Sinh vat

2

Sinh hoat

Ngoai ngu

Toan

GDCD

Toán 1

Van hoc

3

KTCN

Hoa hoc

Vat ly

Toan

Lich su

Van hoc

4

Tin hoc

Vat ly

Hoa hoc

Toan

Hoa hoc

Ngoai ngu

5

Dia ly

Van hoc

Sinh vat

 

Van hoc

Ngoai ngu

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

3

NghềPT

 

 

 

 

 

4

NghềPT

 

 

 

The duc

 

5

NghềPT

 

 

 

The duc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

11L

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Ngoai ngu

Vat ly

Hoa hoc

Vat ly

Van hoc

2

Sinh hoat

The duc

Sinh vat

Toan

Vat ly

Van hoc

3

Vat ly

Hoa hoc

Lich su

Ngoai ngu

Toan

Sinh vat

4

The duc

Van hoc

Toan

KTCN

Toan

Dia ly

5

GDCD

Van hoc

Toan

Tin hoc

Hoa hoc

Ngoai ngu

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

3

 

 

NghềPT

 

 

 

4

 

 

NghềPT

 

 

 

5

 

 

NghềPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

11H

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Ngoai ngu

The duc

The duc

Toan

Sinh vat

2

Sinh hoat

Toan

Vat ly

Lich su

Toan

Ngoai ngu

3

Hoa hoc

Van hoc

Sinh vat

Hoa hoc

Vat ly

Dia ly

4

KTCN

Van hoc

Van hoc

Hoa hoc

Van hoc

Tin hoc

5

GDCD

Vat ly

Toan

Ngoai ngu

Hoa hoc

Toan

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

3

 

NghềPT

 

 

 

 

4

 

NghềPT

 

 

 

 

5

 

NghềPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

11S

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Hoa hoc

Van hoc

Van hoc

Hoa hoc

Toan

2

Sinh hoat

Sinh vat

Ngoai ngu

The duc

Vat ly

Toan

3

Dia ly

Vat ly

Van hoc

Hoa hoc

Sinh vat

Lich su

4

Ngoai ngu

The duc

Toan

GDCD

Sinh vat

Sinh vat

5

Ngoai ngu

Toan

Van hoc

KTCN

Toan

Tin hoc

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

3

NghềPT

 

 

 

 

 

4

NghềPT

 

 

 

 

 

5

NghềPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

11TIN

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

GDCD

Ngoai ngu

Lich su

Vat ly

Hoa hoc

2

Sinh hoat

Sinh vat

Van hoc

Tin hoc

Tin hoc

Toan

3

Tin hoc

KTCN

Van hoc

Hoa hoc

Van hoc

Toan

4

Hoa hoc

Ngoai ngu

Toan

Toan

Ngoai ngu

Sinh vat

5

Vat ly

Van hoc

Toan

Vat ly

 

Dia ly

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

3

 

 

NghềPT

 

 

 

4

The duc

 

NghềPT

 

 

 

5

The duc

 

NghềPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

11V

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Toan

Van hoc

Vat ly

Lich su

Ngoai ngu

2

Sinh hoat

Toan

Van hoc

Toan

Dia ly

Van hoc

3

GDCD

Hoa hoc

Van hoc

Toan

Vat ly

Van hoc

4

Dia ly

Van hoc

KTCN

Van hoc

Lich su

Sinh vat

5

Ngoai ngu

Sinh vat

Tin hoc

 

Ngoai ngu

Hoa hoc

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

3

NghềPT

 

 

 

 

 

4

NghềPT

The duc

 

 

 

 

5

NghềPT

The duc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

11SU

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Van hoc

Van hoc

Toan

Toan

Lich su

2

Sinh hoat

Van hoc

Dia ly

KTCN

Van hoc

The duc

3

Lich su

Sinh vat

The duc

Lich su

Vat ly

Hoa hoc

4

Toan

Vat ly

Tin hoc

Ngoai ngu

Dia ly

Ngoai ngu

5

Toan

Hoa hoc

GDCD

Ngoai ngu

Van hoc

Sinh vat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

3

 

 

NghềPT

 

 

 

4

 

 

NghềPT

 

 

 

5

 

 

NghềPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

11D

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Vat ly

Ngoai ngu

The duc

Toan

Ngoai ngu

2

Sinh hoat

Van hoc

Hoa hoc

Ngoai ngu

The duc

Dia ly

3

Tin hoc

GDCD

Dia ly

Lich su

Van hoc

Van hoc

4

Vat ly

Lich su

Dia ly

Sinh vat

Van hoc

Van hoc

5

Hoa hoc

Sinh vat

KTCN

Toan

Toan

Toan

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

3

NghềPT

 

 

 

 

 

4

NghềPT

 

The duc

 

 

 

5

NghềPT

 

The duc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

11A1

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Ngoai ngu

Van hoc

Ngoai ngu

Ngoai ngu

Ngoai ngu

2

Sinh hoat

Ngoai ngu

Van hoc

Ngoai ngu

Toan

Ngoai ngu

3

Sinh vat

Van hoc

Vat ly

Tin hoc

Toan

Sinh vat

4

Vat ly

Hoa hoc

Toan

Hoa hoc

Van hoc

Dia ly

5

KTCN

GDCD

Toan

 

Lich su

Van hoc

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

3

 

 

NghềPT

 

 

 

4

 

The duc

NghềPT

 

 

 

5

 

The duc

NghềPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

11A2

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Toan

Sinh vat

Tin hoc

GDCD

Dia ly

2

Sinh hoat

Lich su

KTCN

Vat ly

Toan

Ngoai ngu

3

Van hoc

Ngoai ngu

Ngoai ngu

Sinh vat

Toan

Ngoai ngu

4

Hoa hoc

Van hoc

Ngoai ngu

Toan

Hoa hoc

Van hoc

5

Vat ly

Van hoc

Ngoai ngu

Ngoai ngu

 

Van hoc

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

3

NghềPT

 

 

 

 

 

4

NghềPT

 

 

The duc

 

 

5

NghềPT

 

 

The duc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

11P

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Sinh vat

Ngoai ngu

Vat ly

Ngoai ngu

Ngoai ngu

2

Sinh hoat

Van hoc

GDCD

Sinh vat

Van hoc

Ngoai ngu

3

Ngoai ngu

KTCN

Toan

Ngoai ngu

Van hoc

Toan

4

Ngoai ngu

Vat ly

Dia ly

Hoa hoc

Tin hoc

Van hoc

5

Hoa hoc

Lich su

 

Toan

Toan

Hoa hoc

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

3

 

 

NghềPT

 

 

 

4

The duc

 

NghềPT

 

 

 

5

The duc

 

NghềPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

11K1

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

The duc

KTCN

Ngoai ngu

Van hoc

Ngoai ngu

2

Sinh hoat

Sinh vat

The duc

Vat ly

Ngoai ngu

Van hoc

3

Toan

Lich su

Toan

Sinh vat

Hoa hoc

Van hoc

4

GDCD

Toan

Hoa hoc

Tin hoc

Toan

Toan

5

Van hoc

Vat ly

Dia ly

Hoa hoc

 

Vat ly

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

3

NghềPT

 

 

 

 

 

4

NghềPT

 

 

 

 

 

5

NghềPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

11K2

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Van hoc

The duc

Ngoai ngu

Toan

Sinh vat

2

Sinh hoat

Van hoc

Van hoc

Tin hoc

Toan

Dia ly

3

Hoa hoc

Ngoai ngu

Ngoai ngu

Toan

Ngoai ngu

Van hoc

4

Van hoc

Sinh vat

Ngoai ngu

Toan

GDCD

The duc

5

KTCN

Vat ly

Hoa hoc

Vat ly

Lich su

 

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

3

NghềPT

 

 

 

 

 

4

NghềPT

 

 

 

 

 

5

NghềPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

11K3

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Sinh vat

Toan

The duc

Ngoai ngu

Van hoc

2

Sinh hoat

Tin hoc

Toan

Hoa hoc

Van hoc

Ngoai ngu

3

Ngoai ngu

Hoa hoc

Sinh vat

Toan

Van hoc

The duc

4

Ngoai ngu

KTCN

GDCD

Dia ly

Vat ly

Hoa hoc

5

Lich su

Van hoc

Vat ly

Ngoai ngu

Toan

 

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

3

NghềPT

 

 

 

 

 

4

NghềPT

 

 

 

 

 

5

NghềPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

12T

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Toan

Toán 1

Toán 1

Toán 1

Vat ly

2

Sinh hoat

Dia ly

Lich su

Vat ly

Vat ly

Lich su

3

Toan

Sinh vat

Sinh vat

Van hoc

KTCN

Ngoai ngu

4

Hoa hoc

Hoa hoc

Ngoai ngu

Van hoc

Hoa hoc

Toan

5

Ngoai ngu

GDCD

Vat ly

Dia ly

Van hoc

Toan

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

4

The duc

 

 

 

 

 

5

The duc

 

Tin hoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

12T-T

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Toan

Vat ly

Toan

Vat ly

Toan

2

Sinh hoat

Toan

Van hoc

Toan

Toan

Hoa hoc

3

Hoa hoc

KTCN

Van hoc

Toan

Dia ly

Vat ly

4

Ngoai ngu

Hoa hoc

Lich su

Dia ly

Sinh vat

GDCD

5

Vat ly

Sinh vat

Ngoai ngu

Lich su

Van hoc

Ngoai ngu

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

The duc

 

 

 

 

2

 

The duc

 

 

 

 

5

 

 

 

Tin hoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

12L

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Vat ly

Vat ly

Vat ly

Toan

Vat ly

2

Sinh hoat

Ngoai ngu

Ngoai ngu

Vat ly

KTCN

Hoa hoc

3

Van hoc

Tin hoc

Hoa hoc

Ngoai ngu

Sinh vat

Toan

4

Toan

GDCD

Van hoc

Lich su

Dia ly

Toan

5

Toan

Dia ly

Lich su

Van hoc

Hoa hoc

Sinh vat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

4

 

The duc

 

 

 

 

5

 

The duc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

12H

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Ngoai ngu

Sinh vat

Toan

Hoa hoc

Toan

2

Sinh hoat

Vat ly

Vat ly

Toan

Dia ly

Toan

3

Hoa hoc

Toan

Dia ly

Lich su

Lich su

Ngoai ngu

4

Vat ly

Tin hoc

Ngoai ngu

Vat ly

KTCN

Hoa hoc

5

GDCD

Sinh vat

Van hoc

Van hoc

Van hoc

Hoa hoc

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

4

 

 

The duc

 

 

 

5

 

 

The duc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

12S

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Van hoc

Toan

Hoa hoc

Ngoai ngu

Sinh vat

2

Sinh hoat

Van hoc

Toan

Tin hoc

Toan

Sinh vat

3

Vat ly

GDCD

Ngoai ngu

Dia ly

Vat ly

Hoa hoc

4

Hoa hoc

Sinh vat

Dia ly

Lich su

Lich su

Van hoc

5

Toan

Toan

KTCN

 

Sinh vat

Ngoai ngu

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

4

 

 

 

The duc

 

 

5

 

 

 

The duc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

12TIN

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Tin hoc

Ngoai ngu

Tin hoc

Dia ly

Van hoc

2

Sinh hoat

Toan

Ngoai ngu

Toan

Lich su

Van hoc

3

Sinh vat

Van hoc

Vat ly

Toan

Hoa hoc

GDCD

4

Toan

Lich su

KTCN

Vat ly

Ngoai ngu

Sinh vat

5

Hoa hoc

Hoa hoc

Toan

Dia ly

Vat ly

Vat ly

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

4

 

 

 

The duc

 

 

5

 

 

 

The duc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

12V

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Ngoai ngu

Lich su

Toan

Van hoc

Van hoc

2

Sinh hoat

Vat ly

Dia ly

Toan

Ngoai ngu

Van hoc

3

Toan

Van hoc

KTCN

Van hoc

Dia ly

Van hoc

4

GDCD

Sinh vat

Vat ly

Lich su

Lich su

Toan

5

Dia ly

Hoa hoc

Van hoc

Sinh vat

Hoa hoc

Ngoai ngu

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

4

 

 

The duc

 

 

 

5

 

Tin hoc

The duc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

12SU

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

KTCN

GDCD

Van hoc

Vat ly

Toan

2

Sinh hoat

Dia ly

Vat ly

Dia ly

Van hoc

Toan

3

Lich su

Hoa hoc

Lich su

Dia ly

Van hoc

Ngoai ngu

4

Toan

Ngoai ngu

Lich su

Tin hoc

Ngoai ngu

Hoa hoc

5

Van hoc

Toan

Van hoc

Sinh vat

Lich su

Sinh vat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

4

 

 

 

 

The duc

 

5

 

 

 

 

The duc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

12D

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

 

 

 

 

 

2

Sinh hoat

Lich su

 

Lich su

 

 

3

Dia ly

 

Dia ly

Lich su

 

 

4

 

 

Dia ly

 

 

 

5

 

 

 

 

Dia ly

 

 

 

 

Lớp

12A

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Ngoai ngu

KTCN

Van hoc

Ngoai ngu

Toan

2

Sinh hoat

Hoa hoc

Van hoc

Van hoc

Ngoai ngu

Toan

3

Van hoc

Toan

Toan

Sinh vat

Hoa hoc

Vat ly

4

Lich su

Van hoc

Sinh vat

Dia ly

Dia ly

Ngoai ngu

5

Ngoai ngu

Lich su

Ngoai ngu

Vat ly

GDCD

Ngoai ngu

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

4

 

 

The duc

 

 

 

5

Tin hoc

 

The duc

 

 

 

 

 

 

Lớp

12P

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Toan

Ngoai ngu

Ngoai ngu

Toan

Ngoai ngu

2

Sinh hoat

KTCN

Sinh vat

Dia ly

Sinh vat

Ngoai ngu

3

Lich su

Dia ly

Van hoc

Hoa hoc

GDCD

Van hoc

4

Van hoc

Ngoai ngu

Van hoc

Van hoc

Hoa hoc

Toan

5

Ngoai ngu

Ngoai ngu

Vat ly

Lich su

Vat ly

Toan

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

4

 

The duc

 

 

 

 

5

 

The duc

Tin hoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

12K1

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Hoa hoc

Tin hoc

Toan

Hoa hoc

Van hoc

2

Sinh hoat

GDCD

Vat ly

Lich su

Van hoc

Van hoc

3

Lich su

Ngoai ngu

Toan

Ngoai ngu

Ngoai ngu

Sinh vat

4

KTCN

Dia ly

Toan

Sinh vat

Vat ly

Vat ly

5

Hoa hoc

Toan

 

Vat ly

Dia ly

Toan

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

4

 

 

 

 

The duc

 

5

 

 

 

 

The duc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

12K2

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Vat ly

Toan

Dia ly

KTCN

Hoa hoc

2

Sinh hoat

Ngoai ngu

Tin hoc

Hoa hoc

Ngoai ngu

Toan

3

Ngoai ngu

Ngoai ngu

Van hoc

Van hoc

Van hoc

Toan

4

Lich su

Toan

Van hoc

Vat ly

Van hoc

Lich su

5

Sinh vat

Sinh vat

Dia ly

GDCD

Ngoai ngu

 

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

 

 

The duc

 

 

2

 

 

 

The duc

 

 

 

Người Gửi: Admin vào 10/08/2013 11:37
Các tin khác