Trang chủ » THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 15/04/2013

 

 

 

Lớp

10T1

 

 

Ấp dụng từ ngày 15/04/2013

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Tin hoc

Sinh vat

Toán 1

Vat ly

Ngoai ngu

2

Toan

Ngoai ngu

Hoa hoc

Toán 1

Van hoc

Ngoai ngu

3

Vat ly

Vat ly

KTNN

Hoa hoc

Van hoc

Dia ly

4

Lich su

Toán 1

Toan

Tin hoc

KTNN

Toan

5

GDCD

Toán 1

Van hoc

 

Hoa hoc

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

The duc

The duc

 

 

 

 

2

 

GDQP

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

10T2

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Toan

Van hoc

Vat ly

Toan

Dia ly

2

KTNN

Hoa hoc

Van hoc

Ngoai ngu

Toan

Lich su

3

Toan

Ngoai ngu

Toan

Tin hoc

Hoa hoc

Ngoai ngu

4

Hoa hoc

KTNN

GDCD

Toan

Van hoc

Sinh vat

5

Vat ly

Vat ly

 

Toan

Tin hoc

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

The duc

The duc

 

 

 

 

3

 

GDQP

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

10L

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Vat ly

Vat ly

Toan

Vat ly

Sinh vat

2

Ngoai ngu

Ngoai ngu

GDCD

KTNN

Van hoc

Dia ly

3

Hoa hoc

The duc

Ngoai ngu

Lich su

The duc

Van hoc

4

Tin hoc

KTNN

Hoa hoc

Hoa hoc

Toan

Van hoc

5

Toan

Toan

Tin hoc

Vat ly

Toan

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

 

GDQP

 

 

 

 

 

 

Lớp

10H

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Ngoai ngu

Toan

Lich su

The duc

Toan

2

Dia ly

Vat ly

Vat ly

Vat ly

Hoa hoc

Toan

3

GDCD

Sinh vat

Tin hoc

The duc

Toan

KTNN

4

Ngoai ngu

Hoa hoc

Van hoc

KTNN

Ngoai ngu

Hoa hoc

5

Toan

Hoa hoc

Van hoc

Tin hoc

Van hoc

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

 

 

GDQP

 

 

 

 

 

Lớp

10S

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

GDCD

Ngoai ngu

Ngoai ngu

Lich su

Van hoc

2

Toan

Ngoai ngu

Van hoc

The duc

The duc

Van hoc

3

Toan

Toan

Sinh vat

Vat ly

Hoa hoc

Vat ly

4

Tin hoc

Sinh vat

KTNN

Toan

Tin hoc

Toan

5

Dia ly

KTNN

Hoa hoc

Hoa hoc

 

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

2

 

 

 

GDQP

 

 

 

 

 

Lớp

10TIN

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

The duc

Van hoc

Vat ly

Ngoai ngu

Van hoc

2

Tin hoc

Tin hoc

Tin hoc

KTNN

Ngoai ngu

Van hoc

3

Dia ly

Toan

Toan

Toan

Vat ly

KTNN

4

Hoa hoc

Hoa hoc

Hoa hoc

The duc

Toan

Lich su

5

Vat ly

GDCD

Sinh vat

Ngoai ngu

Toan

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

3

 

 

GDQP

 

 

 

 

 

 

Lớp

10V

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Van hoc

Toan

Van hoc

Toan

Sinh vat

2

GDCD

Van hoc

Toan

Van hoc

Van hoc

Lich su

3

Tin hoc

Ngoai ngu

KTNN

Dia ly

Van hoc

Hoa hoc

4

Vat ly

Dia ly

Tin hoc

Vat ly

KTNN

Ngoai ngu

5

Van hoc

Lich su

Ngoai ngu

 

Hoa hoc

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

2

 

 

The duc

The duc

 

 

3

 

 

 

GDQP

 

 

 

 

 

Lớp

10SU

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

The duc

Ngoai ngu

Ngoai ngu

Toan

Lich su

2

Tin hoc

Toan

Ngoai ngu

Lich su

Toan

Hoa hoc

3

KTNN

Lich su

The duc

Vat ly

KTNN

Vat ly

4

Van hoc

GDCD

Van hoc

Dia ly

Hoa hoc

Sinh vat

5

Van hoc

Dia ly

Van hoc

Tin hoc

Van hoc

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

2

 

 

GDQP

 

 

 

 

 

 

Lớp

10D

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Toan

GDCD

Toan

Van hoc

Van hoc

2

The duc

KTNN

The duc

Toan

Hoa hoc

Van hoc

3

Tin hoc

Ngoai ngu

Vat ly

Van hoc

Vat ly

Ngoai ngu

4

Van hoc

Tin hoc

KTNN

Lich su

Lich su

Ngoai ngu

5

Hoa hoc

Dia ly

Dia ly

Dia ly

Sinh vat

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

GDQP

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

10A1

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Ngoai ngu

Sinh vat

Ngoai ngu

Toan

Lich su

2

Hoa hoc

Ngoai ngu

Toan

Ngoai ngu

Tin hoc

Van hoc

3

Toan

GDCD

Toan

Ngoai ngu

Van hoc

Ngoai ngu

4

Van hoc

Dia ly

KTNN

Vat ly

Vat ly

Ngoai ngu

5

Van hoc

 

Tin hoc

KTNN

Hoa hoc

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

 

The duc

The duc

 

 

2

GDQP

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

10A2

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Sinh vat

Van hoc

Van hoc

Tin hoc

KTNN

2

Ngoai ngu

Hoa hoc

Ngoai ngu

Van hoc

Lich su

Vat ly

3

Ngoai ngu

Tin hoc

Ngoai ngu

KTNN

Van hoc

Ngoai ngu

4

GDCD

Ngoai ngu

Toan

Toan

Vat ly

Dia ly

5

Hoa hoc

Ngoai ngu

Toan

Toan

 

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

2

 

The duc

 

The duc

 

 

3

GDQP

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

10P

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Toan

Ngoai ngu

Hoa hoc

Toan

Tin hoc

2

Van hoc

Toan

Ngoai ngu

Lich su

Toan

Sinh vat

3

Van hoc

Ngoai ngu

Van hoc

KTNN

Vat ly

Ngoai ngu

4

Vat ly

Ngoai ngu

Van hoc

Tin hoc

Hoa hoc

Ngoai ngu

5

KTNN

Ngoai ngu

 

Dia ly

GDCD

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

3

 

The duc

 

The duc

 

 

4

GDQP

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

10K1

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Hoa hoc

Ngoai ngu

The duc

Dia ly

Ngoai ngu

2

Toan

Toan

Ngoai ngu

Tin hoc

Hoa hoc

KTNN

3

Lich su

Vat ly

Vat ly

Vat ly

Toan

Sinh vat

4

Van hoc

The duc

Toan

KTNN

Tin hoc

Van hoc

5

Van hoc

Ngoai ngu

Toan

GDCD

Ngoai ngu

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

5

GDQP

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

10K2

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Ngoai ngu

The duc

KTNN

Van hoc

Ngoai ngu

2

Vat ly

KTNN

Sinh vat

Toan

Van hoc

Ngoai ngu

3

The duc

Dia ly

Hoa hoc

Ngoai ngu

Toan

Van hoc

4

Tin hoc

Toan

Ngoai ngu

GDCD

Hoa hoc

Van hoc

5

 

Toan

Vat ly

Tin hoc

Lich su

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

GDQP

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

11T

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Vat ly

Toan

Van hoc

Hoa hoc

Toan

2

Hoa hoc

KTCN

Toan

Toan

Toan

Van hoc

3

Toan

Tin hoc

Tin hoc

Toan

Lich su

Van hoc

4

KTCN

Sinh vat

Vat ly

Dia ly

Ngoai ngu

Hoa hoc

5

Vat ly

GDCD

Ngoai ngu

 

Ngoai ngu

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

NghềPT

NghềPT

NghềPT

 

 

 

2

GDQP

 

 

 

 

 

3

The duc

The duc

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

11TT

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Tin hoc

KTCN

Toan

Hoa hoc

Toan

2

Toan

Toan

Ngoai ngu

Toan

Van hoc

Ngoai ngu

3

Toan

Toan

Van hoc

GDCD

Van hoc

Ngoai ngu

4

Vat ly

Sinh vat

Lich su

Tin hoc

Vat ly

Vat ly

5

KTCN

Hoa hoc

Hoa hoc

Dia ly

Tin hoc

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

The duc

The duc

NghềPT

 

 

 

2

NghềPT

NghềPT

 

 

 

 

3

GDQP

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

11L

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

The duc

Vat ly

GDCD

Hoa hoc

Ngoai ngu

2

Tin hoc

Ngoai ngu

KTCN

The duc

Vat ly

Toan

3

Vat ly

Van hoc

Lich su

Dia ly

Van hoc

Toan

4

Ngoai ngu

Vat ly

Hoa hoc

Toan

Van hoc

Hoa hoc

5

Toan

KTCN

Tin hoc

Toan

Sinh vat

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

NghềPT

NghềPT

 

NghềPT

 

 

4

GDQP

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

11H

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

GDCD

The duc

Hoa hoc

Toan

Ngoai ngu

2

Ngoai ngu

Vat ly

Vat ly

Hoa hoc

KTCN

Toan

3

Vat ly

The duc

Toan

KTCN

Hoa hoc

Van hoc

4

Hoa hoc

Van hoc

Dia ly

Toan

Tin hoc

Van hoc

5

Tin hoc

Ngoai ngu

Sinh vat

Toan

Lich su

Hoa hoc

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

NghềPT

NghềPT

NghềPT

 

 

Sinh hoat

2

 

 

GDQP

 

 

 

 

 

 

Lớp

11S

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

KTCN

Toan

The duc

Tin hoc

Vat ly

2

Toan

Tin hoc

Toan

Van hoc

Dia ly

Ngoai ngu

3

The duc

GDCD

Van hoc

Hoa hoc

Vat ly

Ngoai ngu

4

Hoa hoc

Ngoai ngu

Van hoc

Toan

Sinh vat

Sinh vat

5

Lich su

Sinh vat

KTCN

Toan

Hoa hoc

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

NghềPT

NghềPT

NghềPT

 

 

 

3

 

 

 

GDQP

 

 

 

 

 

Lớp

11TIN

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Van hoc

GDCD

Tin hoc

Ngoai ngu

Van hoc

2

Dia ly

KTCN

Vat ly

Tin hoc

Ngoai ngu

Van hoc

3

KTCN

The duc

Sinh vat

The duc

Toan

Vat ly

4

Lich su

Toan

Tin hoc

Hoa hoc

Hoa hoc

Toan

5

Toan

Toan

Hoa hoc

Ngoai ngu

Vat ly

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

NghềPT

NghềPT

 

GDQP

NghềPT

 

 

 

 

Lớp

11V

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Vat ly

Toan

Lich su

KTCN

Van hoc

2

Lich su

Van hoc

Toan

Toan

Vat ly

Hoa hoc

3

Van hoc

Van hoc

Sinh vat

Ngoai ngu

Dia ly

Tin hoc

4

Van hoc

Tin hoc

GDCD

Van hoc

Ngoai ngu

Lich su

5

KTCN

Ngoai ngu

Dia ly

Van hoc

Hoa hoc

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

The duc

The duc

NghềPT

 

 

 

2

NghềPT

NghềPT

 

 

 

 

5

GDQP

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

11SU

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

 

Dia ly

 

 

 

2

 

 

Dia ly

Lich su

 

 

3

 

 

Lich su

 

 

 

4

 

 

Lich su

 

 

 

5

Lich su

 

 

 

 

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

 

GDQP

 

 

 

 

 

 

Lớp

11D

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Van hoc

Lich su

Tin hoc

Toan

Van hoc

2

Tin hoc

Van hoc

Lich su

Dia ly

Toan

Van hoc

3

Hoa hoc

Sinh vat

Dia ly

Toan

KTCN

Lich su

4

Ngoai ngu

Vat ly

Dia ly

KTCN

Hoa hoc

Vat ly

5

 

Ngoai ngu

GDCD

Ngoai ngu

Van hoc

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

NghềPT

NghềPT

NghềPT

 

 

 

2

The duc

The duc

 

GDQP

 

 

 

 

 

Lớp

11A

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

KTCN

Ngoai ngu

Toan

Ngoai ngu

Vat ly

2

Van hoc

GDCD

Ngoai ngu

Van hoc

Ngoai ngu

Van hoc

3

Tin hoc

Toan

Ngoai ngu

Dia ly

Tin hoc

Van hoc

4

Toan

Van hoc

Sinh vat

Ngoai ngu

Hoa hoc

Hoa hoc

5

Toan

Vat ly

Lich su

Ngoai ngu

KTCN

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

GDQP

 

 

 

 

2

NghềPT

NghềPT

NghềPT

 

 

 

4

 

The duc

 

The duc

 

 

 

 

 

Lớp

11P

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Toan

Hoa hoc

KTCN

Ngoai ngu

Ngoai ngu

2

Vat ly

Van hoc

Van hoc

Toan

Ngoai ngu

Ngoai ngu

3

Tin hoc

Van hoc

Toan

Van hoc

Ngoai ngu

Vat ly

4

KTCN

Ngoai ngu

Toan

Van hoc

Lich su

Hoa hoc

5

GDCD

Ngoai ngu

Sinh vat

Tin hoc

Dia ly

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

NghềPT

 

The duc

The duc

 

 

2

 

GDQP

NghềPT

NghềPT

 

 

 

 

 

Lớp

11K1

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Toan

Vat ly

Ngoai ngu

Hoa hoc

Hoa hoc

2

GDCD

The duc

Tin hoc

Ngoai ngu

Vat ly

Toan

3

Ngoai ngu

Van hoc

The duc

Toan

Lich su

Toan

4

Toan

Tin hoc

Van hoc

Hoa hoc

Dia ly

Sinh vat

5

Vat ly

KTCN

Van hoc

KTCN

 

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

2

NghềPT

NghềPT

NghềPT

 

 

 

3

 

GDQP

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

11K2

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Ngoai ngu

Vat ly

Hoa hoc

Van hoc

Van hoc

2

KTCN

Van hoc

The duc

Ngoai ngu

Van hoc

Hoa hoc

3

GDCD

Toan

Van hoc

The duc

Tin hoc

Lich su

4

Tin hoc

KTCN

Ngoai ngu

Toan

Toan

Ngoai ngu

5

Vat ly

Sinh vat

Ngoai ngu

Dia ly

Toan

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

GDQP

NghềPT

NghềPT

 

 

 

2

NghềPT

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

12T

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Vat ly

Vat ly

Toan

Toan

GDCD

2

Toan

The duc

Hoa hoc

Hoa hoc

Hoa hoc

Vat ly

3

Toan

Ngoai ngu

The duc

Tin hoc

Tin hoc

Hoa hoc

4

KTCN

Lich su

Toan

Van hoc

Van hoc

Toan

5

Ngoai ngu

Dia ly

Ngoai ngu

Van hoc

Sinh vat

Toan

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

2

GDQP

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Sinh hoat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

12T-T

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Lich su

Hoa hoc

Vat ly

Vat ly

Ngoai ngu

2

Tin hoc

GDCD

Hoa hoc

KTCN

Van hoc

Sinh vat

3

Ngoai ngu

Toan

Vat ly

Toan

Toan

Hoa hoc

4

Toan

Toan

Ngoai ngu

Toan

Tin hoc

Van hoc

5

Toan

Van hoc

 

Dia ly

Hoa hoc

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

GDQP

The duc

 

 

 

 

2

The duc

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

The duc

Ngoai ngu

Vat ly

Toan

Hoa hoc

2

Toan

Hoa hoc

Toan

Sinh vat

Toan

Van hoc

3

Toan

Vat ly

Tin hoc

Hoa hoc

Van hoc

Van hoc

4

Vat ly

Lich su

The duc

Dia ly

Ngoai ngu

Vat ly

5

Hoa hoc

Ngoai ngu

KTCN

Tin hoc

GDCD

Vat ly

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

3

GDQP

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Sinh hoat

 

 

 

Lớp

12H

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Lich su

Vat ly

Ngoai ngu

Sinh vat

Hoa hoc

2

The duc

Van hoc

The duc

Ngoai ngu

Vat ly

Toan

3

KTCN

Van hoc

Hoa hoc

Van hoc

Hoa hoc

Toan

4

GDCD

Toan

Tin hoc

Tin hoc

Hoa hoc

Vat ly

5

Dia ly

Toan

Ngoai ngu

Toan

 

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

4

GDQP

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

12S

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Ngoai ngu

KTCN

Van hoc

Van hoc

Vat ly

2

Dia ly

Tin hoc

Ngoai ngu

Van hoc

Hoa hoc

Sinh vat

3

Hoa hoc

Hoa hoc

Toan

Sinh1

The duc

Lich su

4

Ngoai ngu

The duc

Toan

Sinh1

GDCD

Hoa hoc

5

Vat ly

Toan

Tin hoc

Toan

Toan

Sinh vat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

 

GDQP

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Sinh hoat

 

 

 

Lớp

12TIN

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Ngoai ngu

Sinh vat

Van hoc

Vat ly

Vat ly

2

Hoa hoc

Ngoai ngu

Van hoc

Van hoc

Toan

Toan

3

Vat ly

Tin hoc

Ngoai ngu

Toan

Hoa hoc

Lich su

4

Toan

Hoa hoc

The duc

Hoa hoc

The duc

GDCD

5

Toan

KTCN

 

Dia ly

Tin hoc

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

5

GDQP

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

12V

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Tin hoc

Van hoc

Hoa hoc

Van hoc

Vat ly

2

The duc

Ngoai ngu

Van hoc

The duc

Van hoc

Hoa hoc

3

Van hoc

Ngoai ngu

Lich su

Dia ly

Ngoai ngu

Van hoc

4

Tin hoc

GDCD

Toan

KTCN

Vat ly

Van hoc

5

Toan

Lich su

Toan

Sinh vat

Dia ly

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

GDQP

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

12SU

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

GDCD

Lich su

Van hoc

Ngoai ngu

Van hoc

2

Ngoai ngu

Lich su

Vat ly

Dia ly

The duc

Vat ly

3

Dia ly

Toan

Ngoai ngu

Tin hoc

Toan

Lich su

4

Hoa hoc

KTCN

Van hoc

The duc

Tin hoc

Sinh vat

5

Van hoc

 

Van hoc

Hoa hoc

Toan

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

2

 

GDQP

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

12D

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Sinh vat

The duc

KTCN

Van hoc

Hoa hoc

2

Vat ly

Dia ly

Tin hoc

Hoa hoc

Van hoc

Ngoai ngu

3

Lich su

Dia ly

Van hoc

Dia ly

Lich su

Ngoai ngu

4

Toan

The duc

Van hoc

Tin hoc

Toan

Van hoc

5

GDCD

 

Vat ly

Ngoai ngu

Toan

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

3

 

GDQP

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

12A

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Toan

Toan

Van hoc

Vat ly

Sinh vat

2

Ngoai ngu

Hoa hoc

Vat ly

Van hoc

Tin hoc

Lich su

3

Ngoai ngu

Van hoc

Ngoai ngu

Ngoai ngu

Toan

Hoa hoc

4

Dia ly

Van hoc

Ngoai ngu

Ngoai ngu

Toan

Van hoc

5

Tin hoc

GDCD

Ngoai ngu

KTCN

 

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

 

The duc

The duc

 

 

4

 

GDQP

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

12P

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Van hoc

Hoa hoc

Toan

GDCD

Van hoc

2

Lich su

Vat ly

Sinh vat

Toan

Tin hoc

Van hoc

3

Dia ly

Ngoai ngu

Toan

Van hoc

Vat ly

Toan

4

Hoa hoc

Ngoai ngu

Ngoai ngu

Van hoc

Ngoai ngu

Tin hoc

5

KTCN

 

Ngoai ngu

 

Ngoai ngu

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

2

 

 

The duc

The duc

 

 

5

 

GDQP

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

12K1

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Hoa hoc

Ngoai ngu

Lich su

Van hoc

Toan

2

Hoa hoc

Tin hoc

The duc

Vat ly

Van hoc

Toan

3

Van hoc

The duc

KTCN

Hoa hoc

Dia ly

GDCD

4

Sinh vat

Ngoai ngu

Toan

Ngoai ngu

Hoa hoc

Vat ly

5

Tin hoc

Toan

Toan

 

Vat ly

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

2

 

 

GDQP

 

 

 

 

 

 

Lớp

12K2

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Tin hoc

Van hoc

The duc

Toan

Van hoc

2

Toan

The duc

Van hoc

Van hoc

Toan

Tin hoc

3

Toan

Vat ly

Ngoai ngu

Van hoc

GDCD

Sinh vat

4

Ngoai ngu

Ngoai ngu

KTCN

Ngoai ngu

Dia ly

Ngoai ngu

5

Hoa hoc

Hoa hoc

Vat ly

Lich su

 

Sinh hoat

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

3

 

 

GDQP

 

 

 

 

Người Gửi: Admin vào 12/04/2013 21:37
Các tin khác